Úvod

Předčasný porod představuje v hospodářsky rozvinutých zemí světa nejzávažnější porodnický problém.

Poznámka:
V zemích, kde zdravotnický systém není na potřebné úrovni (např. západní rovníková Afrika) je stále nejzávažnějším porodnickým problémem (vy)krvácení matky u porodu.

Předčasný porod je vedoucí příčinou přímých novorozeneckých úmrtí (tj. úmrtí dítěte do 28. dne života).  Riziko novorozenecké úmrtnosti je nepřímo úměrné délce těhotenství. Čím dříve nastane předčasný porod, tím je riziko úmrtí vyšší.

Vedle úmrtnosti je předčasný porod odpovědný za časnou i pozdní nemocnost (odborně morbiditu) jedince.  Zvláště porody před 28. týdnem těhotenství jsou spojeny dlouhodobými následky, především s dětskou mozkovou obrnou, poruchami zraku a sluchu, chronickými plicními chorobami, chorobami trávicí soustavy, epilepsií, duševní retardací a různými druhy autistických poruch.

Předčasný porod rozdělujeme na dvě podskupiny:

  • spontánní předčasný porod (70-80 %)
  • iatrogenní předčasný porod (20-30 %)

Spontánní předčasný porod vzniká samovolně, nástupem stahování (odborně kontrakcí) svalstva dělohy. Za iatrogenní předčasný porod (iatros, z řečtina lékař) označujeme případ, kdy je předčasně těhotenství ukončeno nejčastěji z důvodů ohrožení zdraví nebo dokonce života matky a/nebo plodu.  K nejčastějším příčinám iatrogenního předčasného porodu patří komplikace ze strany matky např. preeklampsie (kombinace vysokého tlaku a ztráty bílkovin močí), placenta praevia (vcestné lůžko), předčasné odlučování placenty a plodu např. intrauterinní růstová restrikce plodu (porucha růstu plodu), vícečetné těhotenství.

Příčina spontánního předčasného porodu zatím není spolehlivě objasněna.

Předčasný porod může probíhat:

  • symptomaticky (s příznaky), což jsou děložními stahy (odborně kontrakce dělohy) a/nebo s odtokem plodové vody,
  • asymptomaticky (bez příznaků), kdy se zkracuje a otvírá hrdlo dělohy bez vědomí těhotné ženy.

Poznámka:
V češtině jsou pro stahy dělohy neboli děložní kontrakce požívané termíny bolesti, porodní bolesti.