Definice

Předčasný porod je porod novorozence před dosažením 37. týdne těhotenství (tedy méně než 37+0).

 

Podle délky trvání těhotenství dělíme dále předčasný porod do třech základních podskupin:

 • extrémně předčasný (extremely preterm): < 28. týdne (tedy méně než 28+0),
 • velmi předčasný (very preterm): od 28+0 do 31+6 týdne těhotenství,
 • mírný až pozdní předčasný (moderately to late preterm): od 32+0 do 36+6 týdne.

Pokud je kritériem porodní hmotnost dítěte, pak používáme následující klasifikaci:

 • novorozenci s nízkou porodní hmotností (low birth weight, dále také LBW): < 2500 g
 • s velmi nízkou porodní hmotností (very low birth weight, dále také VLBW): < 1500 g
 • s extrémně nízkou porodní hmotnosti (extremely low birth weight, dále také ELBW): < 1000 g

Hranice viability je posuzována v různých zemích odlišně.
Dosažení hranice viability je pak důvodem pro zahájení intenzivní neonatální péče. V České republice (dále také ČR)  a v řadě vyspělých zemí je aktuálně hranice viability 24+0.

Zákon č. 372/2011 Sb. definuje aktuálně v ČR hranici mezi předčasným porodem a potratem.

Porodem se rozumí:
ukončení těhotenství narozením živého nebo mrtvého dítěte;

 1. za narození živého dítěte se považuje úplné vypuzení nebo vynětí plodu z těla matčina, bez ohledu na délku trvání těhotenství, jestliže plod po narození dýchá nebo projevuje alespoň jednu ze známek života, to je srdeční činnost, pulsaci pupečníku nebo nesporný pohyb kosterního svalstva bez ohledu na to, zda byl pupečník přerušen nebo placenta připojena;
 1. mrtvě narozeným dítětem se rozumí plod narozený bez známek života, jehož hmotnost je 500 g a více, nelze-li porodní hmotnost určit, narozený po 22. dokončeném týdnu těhotenství, a nelze-li délku těhotenství určit, nejméně 25 cm dlouhý, a to od temene hlavy k patě.

Potratem se rozumí:

 1. spontánní potrat, to je ukončení těhotenství, kdy je embryo nebo plod neprojevující známky života samovolně vypuzen nebo vyjmut z dělohy a jeho hmotnost je
 2. nižší než 500 g, a pokud ji nelze zjistit, je-li těhotenství kratší než 22 týdnů (méně než 22+0),
 3. umělé přerušení těhotenství provedené podle zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství (zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství),
 4. ukončení mimoděložního těhotenství,
 5. případ, kdy z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice a jsou histologicky prokázány zbytky po potratu.

Umělé přerušení těhotenství provedené po 22. týdnu se nepovažuje za potrat, ale za předčasně vyvolaný porod. Při ukončení těhotenství s více plody se posuzuje každý plod zvlášť za použití kriterií uvedených výše.